Opracowanie graficzne, druk oraz dostawa materiałów informacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-107 Kraków, pl. Na Stawach
 • Telefon/fax: tel. +48124227110 , fax. +48124229785
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
  pl. Na Stawach 1
  30-107 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48124227110, fax. +48124229785
  REGON: 35711407500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie graficzne, druk oraz dostawa materiałów informacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie graficzne, druk oraz dostawa materiałów informacyjnych na potrzeby Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej: „OPZ”) oraz wzór umowy oraz są odpowiednio załącznikiem nr 1 oraz 2 do SIWZ oraz stanowią integralną część SIWZ. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, wszystkich pracowników fizycznych oraz operatorów urządzeń, którzy przy realizacji robót wskazanych w OPZ wykonywać będą czynności w zakresie: przygotowanie do druku i druk materiałów informacyjnych, polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108), w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt. XVIII SIWZ). 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy. 6. Zamawiający nie przewiduje: 1) zawarcia umowy ramowej, 2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia lub zawierające świadczenie niespełniające minimalnych wymogów określonych przez Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią SIWZ. Zamówienie będzie realizowane nie później niż do dnia 13 grudnia 2019 r., przy czym materiały, o których mowa w punkcie 1, 2 i 3 Załącznika nr 1 do umowy, zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego do 2 grudnia 2019 roku. ZAMAWIAJĄCY, ZGODNIE Z ART. 24AA USTAWY, INFORMUJE, ŻE NAJPIERW DOKONA OCENY OFERT, A NASTĘPNIE ZBADA, CZY WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA, JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA, NIE PODLEGA WYKLUCZENIU. Zamawiający informuje, że jest uprawniony do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i ma konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania o numerze: PL6762129505. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystawienia przez Wykonawcę elektronicznych faktur VAT, oprócz elementów wymaganych przepisami ustawy o VAT zobligowany jest zawrzeć numer umowy zamówienia publicznego oraz informacje dotyczące odbiorcy płatności. Numer umowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zw. RODO informuję, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (WUP Kraków) z siedzibą w Krakowie, Plac Na Stawach 1. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: 1) listownie: Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków; 2) mailowo: kancelaria@wup-krakow.pl; 3) telefonicznie: 12 42 87 870. 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest pani Aneta Dudek. Można się z nią kontaktować poprzez: 1) e-mail: ochronadanych@wup-krakow.pl, 2) telefonicznie pod numerem: 12 42 87 858 lub 3) pisemnie na adres siedziby Urzędu. Do IOD w WUP Kraków należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez WUP Kraków, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania czy sprzeciwu na ich przetwarzanie. 3. Dane osobowe osób biorących udział w postępowaniu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania, archiwalnym oraz statystycznym w związku z: 1) art. 6 ust. 1 pkt c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie przepisów wynikających z Ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących realizacji zamówienia i zawarcia umowy oraz Kodeksu Cywilnego dotyczących zawarcie i realizacji umowy oraz 2) art. 6 ust. 1 pkt b) RODO przetwarzaniem danych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną będą osoby, których dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osób, których dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 4. Dane osobowe osób, biorących udział w postępowaniu mogą zostać przekazane: 1) Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, 2) Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych 3) jednostce sprawującej nadzór nad działaniem WUP, 4) innym instytucją i organom kontrolnym, w których kompetencjach mieści się nadzór i kontrola prawidłowości wydatkowania środków publicznych, 5) osobom fizycznym oraz innym podmiotom korzystającym z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi WUP Kraków zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych. 5. Będziemy przechowywać dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przez okres 4 lat. 6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 3) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urząd Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa. 7. Zamawiający, zgodnie z art. 8a ust. 5 pzp informuje, że: 1) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagało tego będzie, Zamawiający będzie żądał od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 2) wystąpienie przez osobę z żądaniem określonym w art. 18 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną