Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji realizacyjnej dla inwestycji pn. „Budowa mostu przez rzekę Jeleśna Woda w miejscowości Chyżne w ciągu drogi krajowej nr 7 - most graniczny w km 763+710

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-542 Kraków, Mogilska
 • Telefon/fax: tel. +48 12 4172500; +48 12 4172511; +48 12 4114359, , fax. 124 110 118
 • Data zamieszczenia: 2019-04-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
  Mogilska 25
  31-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 12 4172500; +48 12 4172511; +48 12 4114359, , fax. 124 110 118
  REGON: 17511575000750

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji realizacyjnej dla inwestycji pn. „Budowa mostu przez rzekę Jeleśna Woda w miejscowości Chyżne w ciągu drogi krajowej nr 7 - most graniczny w km 763+710
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: • Inwentaryzację terenu objętego zamówieniem, • Opracowanie geodezyjno-kartograficzne; w tym mapa do celów projektowych;71 • Koncepcja programowa (KP) – dla części mostowej oraz oddzielnie dojazdu do mostu po stronie polskiej • Opracowanie środowiskowe (KIP ewentualnie Raport OOŚ), w tym materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (materiały do DŚU) wraz z jej uzyskaniem oraz jeśli zajdzie taka potrzeba raport OOŚ dla przeprowadzenia ponownej oceny; • Opracowanie Projektu robót geologicznych wraz z jego zatwierdzeniem, Opracowanie Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z jej zatwierdzeniem; • Opinię geotechniczną, Dokumentację badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny; • Projekt budowlany (PB) wraz niezbędnymi odstępstwami od warunków technicznych (jeżeli zaistnieje taka potrzeba), opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi (w tym o pozwoleniu wodnoprawnym); • Informacja BIOZ; • Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji realizacyjnej (ZRID/pozwolenie na budowę) wraz z jej uzyskaniem; • Projekt wykonawczy (PW) dla każdej z branż; • Materiały przetargowe (DP) w postaci: Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych i zbiorczego zestawienia kosztów (ZZK) • Kosztorys inwestorski (KI) • Udzielanie odpowiedzi na pytania na etapie postępowania przetargowego na roboty • Nadzór autorski
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322300-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną