Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zabezpieczeń akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S52 (dawna S7) w miejscowości Szczyglice i Rząska oraz na węźle Balice I

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-542 Kraków, Mogilska
 • Telefon/fax: tel. 12 4172179, 4172183; 6163713 , fax. 124 110 118
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
  Mogilska 25
  31-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 4172179, 4172183; 6163713, fax. 124 110 118
  REGON: 17511575000750
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zabezpieczeń akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S52 (dawna S7) w miejscowości Szczyglice i Rząska oraz na węźle Balice I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zabezpieczeń akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S52 (dawna S7) w miejscowości Szczyglice i Rząska oraz na węźle Balice I. Zakres zamówienia obejmuje: a) wykonania dokumentacji projektowej dla budowy zabezpieczeń akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S52 (dawna S7) w miejscowości Szczyglice i Rząska oraz na węźle Balice I, wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej na wykonanie robót budowlanych, b) wykonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, c) wsparcia merytorycznego i technicznego Zamawiającego podczas postępowań przetargowych na wybór wykonawców robót budowlanych, d) sprawowania Nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót, na podstawie Projektu , o którym mowa w lit. a) oraz na warunkach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia i niniejszej Umowie. Przedmiot zamówienia określony pod lit. b), c) i d) objęty jest prawem opcji. Prawo opcji będzie realizowane w przypadku skierowania do realizacji robót budowlanych, objętych dokumentacją projektową, o której mowa w lit a), oraz posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na realizację etapów objętych prawem opcji. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną