Odbieranie, transport i termiczne unieszkodliwianie odpadów w postaci przeterminowanych leków zbieranych w aptekach na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31580 Kraków, ul. Nowohucka
 • Telefon/fax: tel. 126 462 202 , fax. 126 462 350
 • Data zamieszczenia: 2018-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
  ul. Nowohucka 1
  31580 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 462 202, fax. 126 462 350
  REGON: 35064139200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpo.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie, transport i termiczne unieszkodliwianie odpadów w postaci przeterminowanych leków zbieranych w aptekach na terenie Gminy Miejskiej Kraków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i termiczne unieszkodliwianie odpadów w postaci przeterminowanych leków zbieranych w aptekach na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - zał. nr 1 a - zakres rzeczowy, - zał. nr 1 b - warunki realizacji prac przez Wykonawcę, - zał. nr 1 c - wykaz aptek objętych zbiórką przeterminowanych lekarstw, - zał. nr 1 d - wzór „Karty Przekazania Odpadu”, - zał. nr 1 e - wzór „Karty Ewidencji Odpadu”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90512000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną