Naprawa nawierzchni dróg i miejsc parkingowych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce oraz naprawa elementów małej architektury w kompleksie wojskowym przy ul. Wrocławskiej 21 w Krakowie

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-901 Kraków, Rząska, ul. Krakowska
 • Telefon/fax: tel. +48 261135116, +48 261133017 , fax. +48 261135059, +48 261135165
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Rząska, ul. Krakowska 2
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 261135116, +48 261133017, fax. +48 261135059, +48 261135165
  REGON: 12150664500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://35wog.wp.mil.pl/pl/37.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa nawierzchni dróg i miejsc parkingowych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce oraz naprawa elementów małej architektury w kompleksie wojskowym przy ul. Wrocławskiej 21 w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa nawierzchni dróg i miejsc parkingowych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce oraz naprawa elementów małej architektury w kompleksie wojskowym przy ul. Wrocławskiej 21 w Krakowie. 3.2. Przedmiot zmówienia Zamawiający podzielił na dwie części tj.: 3.2.1. Część nr 1 – „Naprawa nawierzchni dróg i miejsc parkingowych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce ” Przedmiotem zamówienia dla części nr 1 jest wykonanie naprawy nawierzchni dróg i miejsc parkingowych znajdujących się na terenie kompleksu wojskowego w Rząsce przy ul. Krakowskiej 2. Stan istniejący: Nawierzchnie miejsc parkingowych z kostki betonowej lub utwardzone z kruszyw naturalnych. Krawężniki i obrzeża betonowe. Jezdnie przylegające do miejsc parkingowych o nawierzchniach asfaltowych lub z kostki betonowej. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH OBEJMOWAŁ BĘDZIE: 1. Roboty rozbiórkowe; 2. Roboty ziemnwe; 3. Naprawa i uzupełnienie nawierzchni z kostki betonowej; 4. Naprawa nawierzchni z kruszyw naturalnych; 5. Uzupełnienie i naprawa odwodnień nawierzchni dróg i miejsc parkingowych; 6. Wywiezienie z placu budowy nadmiaru gruntu i gruzu; SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 1 PRECYZUJĄ N/W DOKUMENTY: a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót:  STWIORB b) Przedmiary robót:  Przedmiar 3.2.2. Część nr 2 – „Naprawa elementów małej architektury w kompleksie wojskowym przy ul. Wrocławskiej 21 w Krakowie.” Przedmiotem zamówienia dla części nr 2 jest naprawa elementów małej architektury t.j. okładziny kamiennej cokołu pomnika wraz z elementami metalowymi obsadzonymi na tej okładzinie. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH OBEJMOWAŁ BĘDZIE: 1. Roboty rozbiórkowe 2. Naprawa ścian murowanych z cegły 3. Naprawa okładzin ścian z płyt granitowych 4. Oczyszczenie ozdobnych elementów metalowych SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 2 PRECYZUJĄ N/W DOKUMENTY: a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:  STWIORB b) Przedmiar robót:  Przedmiar 3.3. Szczegółowy zakres robót został zawarty w „Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót” – dla poszczególnych części zał. nr 8 do SIWZ oraz w „Przedmiarach robót” dla poszczególnych części - zał. nr 7 do SIWZ. 3.4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia jest terenem zamkniętym w rozumieniu art. 4 ust. 2a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 Nr 193, poz.1287 z późn. zm.). 3.5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, prawem budowlanym, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi normami budowlanymi i rozporządzeniami. 3.6. Nakłady robocizny, materiały i sprzęt w pozycjach analogicznych należy przyjąć tak jak wskazał w poszczególnych pozycjach Zamawiający. 3.7. Dopuszcza się zastosowanie materiału, sprzętu o parametrach równoważnych bądź wyższych w stosunku do wskazanego. W przypadku oferowania produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiału lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego i stanowić będą podstawę decyzji o akceptacji zaoferowanych materiałów lub urządzeń lub odrzuceniu oferty. Uwaga! Realizacja prac remontowych będzie odbywała się na czynnym obiekcie, w dni robocze w godzinach od godz. 7:00 do 15:00 lub w terminach uzgodnionych z Użytkownikiem tj. Dowódcą Jednostki Wojskowej lub z upoważnionym przedstawicielem oraz Zamawiającym. Uwaga! Wykonawca na własny koszt zabezpiecza kontenery socjalne i sanitarne dla swoich pracowników. Zamawiający wskaże miejsce ich tymczasowej lokalizacji oraz wskaże miejsca poboru energii elektrycznej, doprowadzenia wody zimnej i odprowadzenia ścieków. 3.8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu „Gwarancji dobrego wykonania” – („Gwarancji dobrego wykonania” – zał. nr 10 do umowy), na okres zgodnie z wyborem wskazanym w drugim kryterium (SIWZ część nr I pkt 14).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną