Najem trzech samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą do transportu i dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 3 zadania.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31580 Kraków, ul. Nowohucka
 • Telefon/fax: tel. 126 462 202 , fax. 126 462 350
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
  ul. Nowohucka 1
  31580 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 462 202, fax. 126 462 350
  REGON: 35064139200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpo.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Najem trzech samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą do transportu i dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 3 zadania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest najem trzech samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą do transportu i dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 3 zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ. Miejscem świadczenia usługi jest Gmina Miejska Kraków (sektory nr I – V) zgodnie z treścią Uchwały Nr LXXI/1044/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie podziału obszaru Gminy Miejskiej Kraków na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych tj.: − Sektor nr I obejmuje obszar Dzielnic I, II, III, XIV. − Sektor nr II obejmuje obszar Dzielnic IV, V, VI, VII. − Sektor nr III obejmuje obszar Dzielnic VIII, IX, X. − Sektor nr IV obejmuje obszar Dzielnic XI, XII, XIII. − Sektor nr V obejmuje obszar Dzielnic XV, XVI, XVII, XVIII.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60180000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną