Nadzór inwestorski nad robotami branżowymi dla inwestycji pn. „OBWODNICA TUCHOWA” – z podziałem na części

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-085 Kraków, ul. B. Głowackiego
 • Telefon/fax: tel. 12 44 65 700, 44 65 810 , fax. 12 44 65 702
 • Data zamieszczenia: 2020-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
  ul. B. Głowackiego 56
  30-085 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 44 65 700, 44 65 810, fax. 12 44 65 702
  REGON: 58889000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór inwestorski nad robotami branżowymi dla inwestycji pn. „OBWODNICA TUCHOWA” – z podziałem na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 1186, ze zm.), przepisami wykonawczymi, pozyskanymi uzgodnieniami, warunkami technicznymi, decyzjami, dokumentacją projektową oraz zakresem zamówienia określonym umową z Wykonawcą dotyczącą zadania pn. „OBWODNICA TUCHOWA W CIĄGU DW NR 977 – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych”. Zamówienie to obejmuje pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego robót branżowych w podziale na następujące trzy części: 1) Zamówienie pn. Nadzór inwestorski nad robotami branżowymi dla inwestycji pn. „OBWODNICA TUCHOWA” – z podziałem na części: Część 1 – branża wyburzeniowa Zamówienie to obejmuje pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych branży wyburzeniowej. Zakres zamówienia obejmuje sprawowanie funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych branży wyburzeniowej wraz z kontrolowaniem rozliczeń finansowych w zakresie i zgodnie z zasadami odpowiedzialności określonymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego. 2) Zamówienie pn. Nadzór inwestorski nad robotami branżowymi dla inwestycji pn. „OBWODNICA TUCHOWA” – z podziałem na części: Część 2 – branża konstrukcyjno-budowlana Zamówienie to obejmuje pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych branży konstrukcyjno-budowlanej. Zakres zamówienia obejmuje sprawowanie funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych branży konstrukcyjno-budowlanej wraz z kontrolowaniem rozliczeń finansowych w zakresie i zgodnie z zasadami odpowiedzialności określonymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego. 3) Zamówienie pn. Nadzór inwestorski nad robotami branżowymi dla inwestycji pn. „OBWODNICA TUCHOWA” – z podziałem na części: Część 3 – branża hydrotechniczna Zamówienie to obejmuje pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych branży hydrotechnicznej. Zakres zamówienia obejmuje sprawowanie funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych branży hydrotechnicznej wraz z kontrolowaniem rozliczeń finansowych w zakresie i zgodnie z zasadami odpowiedzialności określonymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego. UWAGA: Niniejsze zamówienie w ramach poszczególnych, wyodrębnionych części, o których mowa wyżej, obejmuje nadzór inwestorski w zakresie wyszczególnionych branż, których dotyczyć mają oferty częściowe (dotyczące poszczególnych wskazanych nadzorów branżowych). Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną