Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane, zadanie 1

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-085 Kraków, ul. B. Głowackiego
 • Telefon/fax: tel. 12 44 65 700, 44 65 810 , fax. 12 44 65 702
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
  ul. B. Głowackiego 56
  30-085 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 44 65 700, 44 65 810, fax. 12 44 65 702
  REGON: 58889000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane, zadanie 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1332, ze zm.), przepisami wykonawczymi, pozyskanymi uzgodnieniami, warunkami technicznymi, decyzjami, dokumentacją projektową oraz zakresem zamówienia określonym umową z Wykonawcą robót dotyczącą zadania p.n. Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane, zadanie 1 – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót” – w odniesieniu do odcinka z mostem M06. Zamówienie to obejmuje pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego robót branżowych w następującym zakresie: • sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z kontrolowaniem rozliczeń finansowych, w zakresie i odpowiedzialności określonych przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego, • sieci teletechnicznych, światłowodowych, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych wraz z kontrolowaniem rozliczeń finansowych, w zakresie i odpowiedzialności określonych przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego, • sieci instalacji i urządzeń kanalizacyjnych wraz z kontrolowaniem rozliczeń finansowych w zakresie i odpowiedzialności określonych przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego. Zakres robót branżowych przewidzianych do sprawowania nadzoru inwestorskiego zawarty jest w przedmiarze robót branżowych. UWAGA: Niniejsze zamówienie obejmuje nadzór inwestorski w zakresie wszystkich wyszczególnionych wyżej branż, toteż wymagane jest złożenie oferty obejmującej wszystkie wymienione nadzory branżowe. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną