Modernizacja rozdzielni głównej w budynku hali H-A2 - sektor 4 na terenie AGH w Krakowie- KC-zp.272-549/19

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. (12)6173595 , fax. (12)6173595
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
  Al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6173595, fax. (12)6173595
  REGON: 15770000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dzp.agh.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja rozdzielni głównej w budynku hali H-A2 - sektor 4 na terenie AGH w Krakowie- KC-zp.272-549/19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wspólny Słownik Zamówień dla zadania: 45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym 45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym 45421134-2 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111200-0 Roboty ziemne 45223100-7 Montaż konstrukcji stalowych 45421100-5 Instalowanie drzwi 45410000-4 Tynkowanie 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45442100-8 Roboty malarskie 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe, 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 45314310-7 Układanie kabli 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 45452000-0 Wykończeniowe roboty budowlane Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji rozdzielni głównej budynku hali H-A2 - sektor 4 polegającym na przebudowie i wydzieleniu z pomieszczenia gospodarczego pomieszczenie pod rozdzielnie oraz modernizacji przylegającego pomieszczenia toalety (WC + przedsionka) w budynku hali H-A2. Zakres prac obejmie w szczególności: A. Przebudowa pomieszczenia Rozdzielni Głównej: 1. Roboty budowlane: • budowa kanału kablowego betonowego • gruntowanie betonu + malowanie farbą do betonu • montaż ceowników ocynkowanych • wykonanie wyprawy tynkarskiej • montaż ściany g-k • montaż drzwi • szpachlowanie, gruntowanie, malowanie emulsją akrylową ścian i sufitu 2. Roboty elektryczne: • demontaż istniejącej rozdzielnicy • montaż nowej rozdzielnicy • montaż tras kablowych • demontaż istniejącej instalacji elektrycznej • montaż nowej instalacji elektrycznej • montaż oświetlenia podstawowego i awaryjnego • montaż UPS-a wraz z implementacją danych • wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych • inne prace wynikające z dokumentacji projektowej B. Przebudowa pomieszczenia toalety: 1. Roboty budowlane: • montaż nadproża • wykonanie nowej wylewki betonowej wraz ze zbrojeniem • montaż ściany g-k (płyta wodoodporna) profil 75 + wełna mineralna • montaż stelaża • montaż płyty OSB • montaż okładzin z płyt g-k • wykonanie wyprawy tynkarskiej cem-wap • ułożenie płytki gres 29.7x29.7cm na kleju na ścianach i posadzce • montaż drzwi wejściowych drewnianych • montaż samozamykacza • szpachlowanie, gruntowanie, malowanie emulsją akrylową ścian i sufitu 2. Roboty elektryczne: • demontaż istniejącej instalacji elektrycznej • montaż nowej instalacji elektrycznej • montaż tras kablowych • montaż oświetlenia podstawowego • montaż podgrzewacza pojemnościowego pod umywalką • montaż wentylatora EDM 80 zintegrowanego z oświetleniem • wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych • inne prace wynikające z dokumentacji projektowej Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917), osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu: - robót demontażowych - robót murarskich - robót tynkarskich i malarskich - robót zbrojeniowych - robót betoniarskich - robót izolacyjnych - robót spawalniczych - montażu ślusarki wewnętrznej - montażu konstrukcji stalowych - robót wykończeniowych - układaniu kabli elektrycznych - montażu instalacji, osprzętu i urządzeń elektrycznych objętych przedmiotem zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. Wykonawca winien wykazać, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez: • co najmniej dwie osoby posiadające aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku DOZORU (D) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla: - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych; • co najmniej dwie osoby posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku EKSPLOATACJI (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla: - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych; Zakres uprawnień pomiarowych: pomiary w pełnym zakresie do 1 kV Dopuszcza się posiadanie uprawnień D i E przez jedną osobę. Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji na roboty objęte zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata), zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną