Modernizacja DW 969 w m. Krościenko nad Dunajcem – przebudowa ronda na rondo turbinowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-085 Kraków, ul. B. Głowackiego
 • Telefon/fax: tel. 12 44 65 700, 44 65 810 , fax. 12 44 65 702
 • Data zamieszczenia: 2020-03-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
  ul. B. Głowackiego 56
  30-085 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 44 65 700, 44 65 810, fax. 12 44 65 702
  REGON: 58889000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja DW 969 w m. Krościenko nad Dunajcem – przebudowa ronda na rondo turbinowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową małego ronda jednopasowego na rondo turbinowe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Do zakresu robót należy: - rozbiórka istniejącego skrzyżowania typu małe rondo jednopasowe, - budowa ronda turbinowego, - budowa chodników, - budowa muru oporowego, - budowa studzienek wodościekowych, - budowa kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wody opadowej z jezdni do istniejącej kanalizacji, - budowa oświetlenia przejść dla pieszych oraz przebudowa istniejącego oświetlenia skrzyżowania na wyspie środkowej ronda wraz z ułożeniem kabla zasilającego pomiędzy latarniami, - przebudowa istniejącej linii teletechnicznej oraz zabezpieczenie istniejącego kabla telekomunikacyjnego kolidujących z przebudową drogi wojewódzkiej, - budowa kanału technologicznego, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu, - zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (wykonanie oznakowania, utrzymanie i likwidacja), - wyznaczenie i montaż punktu referencyjnego, - sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, - roboty wykończeniowe i porządkowe. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną