Likwidacja palenisk węglowych – zmiana ogrzewania na gazowe w 6 lokalach będących w zasobie Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 6 części.

Zarząd Budynków Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-319 Kraków, Bolesława Czerwieńskiego
 • Telefon/fax: tel. 126 166 222, , fax. 12 616 61 29
 • Data zamieszczenia: 2019-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Komunalnych
  Bolesława Czerwieńskiego 16
  31-319 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 166 222, , fax. 12 616 61 29
  REGON: 35076836500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbk.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Likwidacja palenisk węglowych – zmiana ogrzewania na gazowe w 6 lokalach będących w zasobie Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 6 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest likwidacja palenisk węglowych – zmiana ogrzewania na gazowe w 6 lokalach będących w zasobie Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 6 części według dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Główny kod CPV: 45.33.11.00 - 7 – instalowanie centralnego ogrzewania Dodatkowy kod CPV: 45.33.30.00 - 0 - roboty instalacyjne gazowe 45.33.22.00 - 5 - roboty instalacyjne hydrauliczne 45.40.00.00 -1-roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis poszczególnych części zamówienia: Część 1: ul. Chmielowskiego 2/17 wg Załącznika nr 13 do SIWZ, Część 2: ul. Chmielowskiego 2/19 wg Załącznika nr 14 do SIWZ, Część 3: ul. Czarneckiego 12/1 wg Załącznika nr 15 do SIWZ, Część 4: ul. Dunin – Wąsowicza 2/10 wg Załącznika nr 16 do SIWZ, Część 5: al. Mickiewicza 27/2 wg Załącznika nr 17 do SIWZ, Część 6: ul. Praska 65/24a wg Załącznika nr 18 do SIWZ, 3. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji wynosił: - dla robót budowlanych minimum 36 m-cy, - dla urządzeń – wg gwarancji udzielanych przez producentów. Okres rękojmi za wady tożsamy z okresem gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną