Likwidacja palenisk węglowych – zmiana ogrzewania na gazowe w 4 lokalach mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 4 części.

Zarząd Budynków Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-319 Kraków, Bolesława Czerwieńskiego
 • Telefon/fax: tel. 126 166 222, , fax. 12 616 61 29
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Komunalnych
  Bolesława Czerwieńskiego 16
  31-319 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 166 222, , fax. 12 616 61 29
  REGON: 35076836500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbk-krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Likwidacja palenisk węglowych – zmiana ogrzewania na gazowe w 4 lokalach mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 4 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest likwidacja palenisk węglowych – zmiana ogrzewania na gazowe w 4 lokalach będących w zasobie Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 4 części według dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Główny kod CPV: 45.33.11.00 - 7 – instalowanie centralnego ogrzewania Dodatkowy kod CPV: 45.33.30.00 - 0 - roboty instalacyjne gazowe 45.33.22.00 - 5 - roboty instalacyjne hydrauliczne 45.40.00.00-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis poszczególnych części zamówienia: Część 1: ul. Czarnieckiego 12/5 wg Załącznika nr 12 do SIWZ, Część 2: ul. Józefitów 3/5 wg Załącznika nr 13 do SIWZ, Część 3: ul. Węgierska 10/3 wg Załącznika nr 14 do SIWZ, Część 4: ul. Węgierska 10/13 wg Załącznika nr 15 do SIWZ, 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania zamówienia określają: - Załącznik Nr 10 do SIWZ – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - Załącznik Nr 11 do SIWZ – Dokumentacje projektowe - Załącznik Nr 12 – 15 do SIWZ – Przedmiary robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną