Likwidacja niskiej emisji – podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy al. Zygmunta Krasińskiego 23 w Krakowie.

Zarząd Budynków Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-319 Kraków, Bolesława Czerwieńskiego
 • Telefon/fax: tel. 126 166 222, , fax. 12 616 61 29
 • Data zamieszczenia: 2018-09-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Komunalnych
  Bolesława Czerwieńskiego 16
  31-319 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 166 222, , fax. 12 616 61 29
  REGON: 35076836500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbk.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Likwidacja niskiej emisji – podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy al. Zygmunta Krasińskiego 23 w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz adaptacja pomieszczenia na wymiennikownię ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania w budynku użytkowo-mieszkalnym położonym przy al. Zygmunta Krasińskiego 23 w Krakowie. 2. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą załączników - Dokumentacji projektowej, Przedmiaru robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Umowy wraz z załącznikami, które znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy. Okres rękojmi za wady tożsamy z okresem gwarancji. 4. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: instalowanie centralnego ogrzewania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną