KPP Limanowa - remont etap IV (część II pietra seg. B)

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-571 Kraków, ul. Mogilska
 • Telefon/fax: tel. 012 6154860, 6154862 , fax. 012 6154887; 6154219
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
  ul. Mogilska 109
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6154860, 6154862, fax. 012 6154887; 6154219
  REGON: 35108157000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://malopolska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KPP Limanowa - remont etap IV (część II pietra seg. B)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n. KPP Limanowa - remont etap IV (część II piętra seg. B). Zakres obejmuje roboty opisane w PW branż: konstrukcyjnej i elektrycznej wraz ze zmianami opisanymi poniżej. Prace dotyczą części pomieszczeń II piętra w tym: pom. 312, 313, 314, 315, 316, 316A, 317, korytarz 321, klatka schodowa 6 (malowanie ścian 4 biegów schodów pomiędzy I i III piętrem). 1) Prace rozbiórkowe i demontażowe a) Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej w zakresie określonym w części rysunkowej, b) Skucie istniejących posadzek z wyłączeniem korytarzy oraz biegów schodowych (obejmuje demontaż warstw podłogowych oraz warstw wyrównawczych do elementów konstrukcyjnych stropu), c) Demontaż kratek wentylacyjnych, d) Skucie istniejących tynków ze ścian i sufitów w pomieszczeniach w pomieszczeniach w wielkości 20% powierzchni (dotyczy tynków odspojonych lub silnie spękanych), e) Wykonanie rozbiórek ścian działowych w zakresie zgodnym z częścią rysunkową, f) Usunięcie starych powłok malarskich z sufitów, ścian, istniejących instalacji – orurowania. 2) Prace budowlane projektowane do wykonania: a) Wykonanie nowych nadproży drzwiowych w zakresie określonym w części rysunkowej, b) Zamurowanie otworów drzwiowych z korytarza 321 do pom. 317 i 316A, c) Montaż nowej stolarki drzwiowej w zakresie określonym w części rysunkowej, ze zmianami polegającymi na montażu w pomieszczeniach 313, 314, 315 oraz do pomieszczenia 317 z pom. 316 drzwi wzmocnionych kl. RC3, ( 4 szt.). Pozostała stolarka zgodnie PW. d) Wykonanie nowych posadzek na stropie pośrednim, e) Wykonanie ścianek działowych kartonowo-gipsowych gr.15,5 cm w korytarzu nr 320, 321 (zamykających klatkę schodową nr 6. f) Wykonanie nowych tynków na ścianach i sufitach w pomieszczeniach wcześniej odspojonych (skutych) oraz na zamurowanych otworach drzwiowych. g) Wykonanie gładzi gipsowych w pomieszczeniach, h) Wykonanie nowych powłok malarskich na sufitach i ścianach oraz istniejących instalacjach – orurowania. 3) Roboty elektryczne Zmiany do PW dla części II piętra. Z tablicy TP 3.2 należy przewidzieć zasilanie gniazd i oświetlenia w pomieszczeniach biurowych nr 311, 318 i 319. Należy przewody zasilające gniazda i oświetlenie podłączyć do tablicy TP 3.2 i zostawić zapas przewodów na ścianie pomieszczenia nr 311 w korytarzu. Pomieszczenia te nie będą remontowane w bieżącym etapie prac remontowych. Pozostałe prace należy wykonać zgodnie z załączonym projektem. Prace będą realizowane w czynnym obiekcie. 2. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdującymi się w dokumentacji. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy PZP), Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić oferowane produkty lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania, a także uzyskać stosowną zgodę projektanta na ich zastosowanie podczas realizacji prac budowlanych i wykończeniowych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa – załącznik nr 11 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 12 do SIWZ. 4. Przedmiar robót (załącznik nr 13 do SIWZ) służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze. 5. Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonane roboty budowlane, urządzenia i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót. Szczegółowe warunki gwarancji wymagane przez Zamawiającego zawarte są w projekcie umowy. 6. Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną