Kontynuacja adaptacji fortu dla potrzeb Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń wraz z opracowaniem projektów” – realizowanego w Forcie Pancernym 52 ½ N „Skotniki” przy ul. Kozienickiej 24 w Krakowie (numer wpisu do rejestru zabytków: A-834)

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-084 Kraków, ul. Podchorążych
 • Telefon/fax: tel. 12 662 60 53 , fax. 12 637 22 43
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  ul. Podchorążych 2
  30-084 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 662 60 53, fax. 12 637 22 43
  REGON: 13760000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kontynuacja adaptacji fortu dla potrzeb Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń wraz z opracowaniem projektów” – realizowanego w Forcie Pancernym 52 ½ N „Skotniki” przy ul. Kozienickiej 24 w Krakowie (numer wpisu do rejestru zabytków: A-834)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Kontynuacja adaptacji fortu dla potrzeb Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń w Forcie Pancernym 52 ½ N „Skotniki” ul. Kozienicka 24”, nr wpisu do rejestru zabytków (A-834). Zamawiający dopuszcza na etapie postępowania zaoferowanie równoważnych rozwiązań do tych opisanych w dokumentacji we wszystkich miejscach gdzie powołuje się na konkretne rozwiązania ze wskazaniem znaków towarowych, patentowych, pochodzenia oraz źródła lub szczególnego procesu oraz nazw firmy. Wymienione elementy mają na celu wskazanie dla Wykonawców poziomu jakości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych, które stanowią minimum jakie Wykonawca musi wziąć pod uwagę przy sporządzaniu oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Wytyczne techniczne do niniejszego SIWZ stanowiące Załącznik nr 8.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną