Kontrakt serwisowo-materiałowy na użyczonym i zainstalowanym w pomieszczeniach Urzędu Miasta Krakowa urządzeniu do kolorowego druku cyfrowego na lata 2019 – 2023.

Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-004 Kraków, plac Wszystkich Świętych
 • Telefon/fax: tel. +48126161508 , fax. +48126161236
 • Data zamieszczenia: 2019-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych
  plac Wszystkich Świętych 3-4
  31-004 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48126161508, fax. +48126161236
  REGON: 35155435300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kontrakt serwisowo-materiałowy na użyczonym i zainstalowanym w pomieszczeniach Urzędu Miasta Krakowa urządzeniu do kolorowego druku cyfrowego na lata 2019 – 2023.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego kontraktu serwisowo-materiałowego na użyczonym i zainstalowanym w pomieszczeniach Urzędu Miasta Krakowa urządzeniu do kolorowego druku cyfrowego wraz z kontraktem serwisowym na dostarczonej drukarko-kopiarce dostosowanej do pracy w sieci, ze skanerem, finiszerem – odbiornikiem wydruków, oraz automatycznym podajnikiem dokumentów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej w ogłoszeniu "SIWZ").
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50313200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną