Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 755, z późn. zm.)

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-157 Kraków, Plac Matejki
 • Telefon/fax: tel. 122 992 041 , fax. 124 226 566
 • Data zamieszczenia: 2019-09-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  Plac Matejki 13
  31-157 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 122 992 041, fax. 124 226 566
  REGON: 27578300000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 755, z późn. zm.)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E o łącznym szacunkowym wolumenie 4.862.654 kWh w okresie dostaw, do obiektów Zamawiającego wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu obecnie obowiązujących umów kompleksowych na sprzedaż paliwa gazowego z obecnym Sprzedawcą. 2.Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego, w tym w szczególności: wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych, zgłoszenia do OSD nowych umów sprzedaży paliwa gazowego. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie stosownych pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiającego wraz z zawarciem umów sprzedaży paliwa gazowego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia m.in. listę punktów poboru wraz z grupami taryfowymi, mocami umownymi i planowanymi ilościami poboru paliwa gazowego zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Dostarczone paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami. 5. Przewidywane zużycie paliwa gazowego ma charakter wiążący oraz służy do porównania ofert, Wykonawca powinien umożliwić Zamawiającemu możliwość bez-kosztowych odchyleń o przewidywanego zużycia o co najmniej 15%. Wskazaną tolerancję dotyczącą wolumenu będącego przedmiotem zamówienia należy rozumieć jako prawo opcji ustalone przez Zamawiającego w rozumieniu zapisów art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 6. Sprzedaż paliwa gazowego będzie się odbywała zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09120000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną