Kompleksowa obsługa urządzeń biurowych, tj. drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek (dalej jako: urządzenia) znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego, polegająca na usłudze zapewniającej ciągłość pracy ww. urządzeń poprzez utrzymanie urządzeń w stanie zapewniającym drukowanie, kserowanie itp. oraz dokonywanie przeglądów, napraw i konserwacji - w zamian za opłatę, obliczaną na podstawie liczby faktycznie wykonanych wydruków

Sąd Okręgowy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-547 Kraków, Przy Rondzie
 • Telefon/fax: tel. 12 6195925, , fax. 12 6195927
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Krakowie
  Przy Rondzie 7
  31-547 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 6195925, , fax. 12 6195927
  REGON: 00032269500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa obsługa urządzeń biurowych, tj. drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek (dalej jako: urządzenia) znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego, polegająca na usłudze zapewniającej ciągłość pracy ww. urządzeń poprzez utrzymanie urządzeń w stanie zapewniającym drukowanie, kserowanie itp. oraz dokonywanie przeglądów, napraw i konserwacji - w zamian za opłatę, obliczaną na podstawie liczby faktycznie wykonanych wydruków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa w okresie 12 m-cy urządzeń biurowych, tj. drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek (dalej jako: urządzenia) znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego, polegająca na usłudze zapewniającej ciągłość pracy ww. urządzeń poprzez utrzymanie urządzeń w stanie zapewniającym drukowanie, kserowanie itp. oraz dokonywanie przeglądów, napraw i konserwacji - w zamian za opłatę, obliczaną na podstawie liczby faktycznie wykonanych wydruków. Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera załącznik (wzór umowy wraz z opz) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiący integralną jej część.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50313000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną