Kampania reklamowa zewnętrzna Muzeum Książąt Czartoryskich w ramach projektu Przeszłość Przyszłości

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-062 Kraków, Al. 3-go Maja
 • Telefon/fax: tel. 12 43 35 621 , fax. 12 43 35 555
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Krakowie
  Al. 3-go Maja 1
  30-062 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 43 35 621, fax. 12 43 35 555
  REGON: 27596100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kampania reklamowa zewnętrzna Muzeum Książąt Czartoryskich w ramach projektu Przeszłość Przyszłości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kampania reklamowa zewnętrzna Muzeum Książąt Czartoryskich w ramach projektu Przeszłość Przyszłości. 2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni druk oraz ekspozycję wraz z montażem i demontażem: • banneru na fasadzie Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie, • plakatu wielkoformatowego na nośnikach typu billboard na terenie miasta Krakowa, • plakatu na nośnikach typu citylight na terenie Krakowa, Warszawy, Katowic, Wrocławia, Gdańska i Poznania, • plakatu formatu B-1 na tablicach i słupach ogłoszeniowych oraz plakatu na słupy wielkoformatowe na terenie miasta Krakowa, • flag na masztach na płycie Rynku Głównego w Krakowie. 3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dziesięć części (zadań), zgodnie z opisem w rozdziale IV SIWZ. 4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79342200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną