Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ)

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-347 Kraków, ul. Kapelanka
 • Telefon/fax: tel. 124 232 088 , fax. 124 232 088
 • Data zamieszczenia: 2020-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
  ul. Kapelanka 60
  30-347 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 232 088, fax. 124 232 088
  REGON: 35071231800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmj.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych w podziale na 17 części postępowania, zgodnie z tabelą wskazaną w pkt 3.2. SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) zakwalifikowanym do udziału w projekcie „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Zamówienie w każdej części obejmuje prowadzenie Indywidualnej Opieki rówieśnika zawodowego nad jednym Podmiotem Leczniczym. Nad jednym Podmiotem Leczniczym opiekę sprawuje jeden Indywidualny Opiekun. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Całość przedmiotu zamówienia w każdej części czyli Etap I i Etap II zadania łącznie, ma być zrealizowana w terminie do 122 dni od dnia podpisania umowy na realizację danej części (pakietu) zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79212200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną