Dzierżawa 1 sztuki aparatu do archiwizacji próbek osocza dawców wraz ze wszelkimi niezbędnymi materiałami zużywalnymi koniecznymi do archiwizowania 100 000 próbek osocza

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31540 Kraków, ul. Rzeźnicza
 • Telefon/fax: tel. 122 618 810 , fax. 122 618 822
 • Data zamieszczenia: 2019-01-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
  ul. Rzeźnicza 11
  31540 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 122 618 810, fax. 122 618 822
  REGON: 29728200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dzierżawa 1 sztuki aparatu do archiwizacji próbek osocza dawców wraz ze wszelkimi niezbędnymi materiałami zużywalnymi koniecznymi do archiwizowania 100 000 próbek osocza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dzierżawa 1 sztuki aparatu do archiwizacji próbek osocza dawców wraz ze wszelkimi niezbędnymi materiałami zużywalnymi koniecznymi do archiwizowania 100 000 próbek osocza. Szczegóły określa załącznik do pkt. D. ppkt 1. SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141614-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną