Druk offsetowy wielokolorowy bloku (wnętrza) książki i oprawy publikacji Lydii Kang, Nate’a Pedersena pt.: „Szarlatani. Najgorsze pomysły w dziejach medycyny”, ISBN: 978-83-233-4456-8 wraz z dostawą nakładu do magazynów Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonych w Krakowie (30-404), przy ul. Cegielnianej 4A

Uniwersytet Jagielloński ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia
 • Telefon/fax: tel. 124 324 450 , fax. 124 324 451
 • Data zamieszczenia: 2019-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński
  ul. Gołębia 24
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 324 450, fax. 124 324 451
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.uj.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk offsetowy wielokolorowy bloku (wnętrza) książki i oprawy publikacji Lydii Kang, Nate’a Pedersena pt.: „Szarlatani. Najgorsze pomysły w dziejach medycyny”, ISBN: 978-83-233-4456-8 wraz z dostawą nakładu do magazynów Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonych w Krakowie (30-404), przy ul. Cegielnianej 4A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego wielokolorowego bloku (wnętrza) książki i oprawy publikacji Lydii Kang, Nate’a Pedersena pt.: „Szarlatani. Najgorsze pomysły w dziejach medycyny”, ISBN: 978-83-233-4456-8 wraz z dostawą nakładu do magazynów Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonych w Krakowie (30-404), przy ul. Cegielnianej 4A. 1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1.1.1 druk i oprawę publikacji autorstwa Lydii Kang, Nate’a Pedersena pt.: „Szarlatani. Najgorsze pomysły w dziejach medycyny”, ISBN: 978-83-233-4456-8; 1.1.2 dostarczenie do siedziby redakcji Wydawnictwa UJ w Krakowie (31-126), przy ul. Michałowskiego 9/2, poprawnie wykonanych ozalidów oraz proofa kolorystycznego okładki, czystodruków i 6 egzemplarzy sygnalnych ww. publikacji, w celu zatwierdzenia. Termin dostarczenia ozalidów oraz proofa kolorystycznego okładki – do 2 (dwóch) dni od dnia udzielenia zamówienia (tj. zawarcia umowy), czystodruków – do 10 (dziesięciu) dni od dnia udzielenia zamówienia (tj. zawarcia umowy), 6 egzemplarzy sygnalnych – do 14 (czternastu) dni od dnia udzielenia zamówienia (tj. zawarcia umowy). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych zawarto w treści SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną