Dostosowanie funkcjonalne i graficzne strony internetowej Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce

Województwo Małopolskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Małopolskie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-156 Kraków, Basztowa
 • Telefon/fax: tel. (12)6303408 , fax. (12)6160144
 • Data zamieszczenia: 2020-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Małopolskie
  Basztowa 22
  31-156 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6303408, fax. (12)6160144
  REGON: 35155428700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/umwm

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie funkcjonalne i graficzne strony internetowej Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostosowaniu funkcjonalnym i graficznym strony internetowej Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce. 2. Zamówienie będzie obejmować w szczególności dostosowanie strony internetowej Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl poprzez opracowanie szaty graficznej witryny i wdrożenie jej do szablonu strony internetowej (pełna integracja z systemem CMS) wraz z usługami dodatkowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia. W szczególności: modyfikacja menu głównego, opracowanie slidera, wdrożenie nowej wyszukiwarki wydarzeń, implementacja wtyczek do portali społecznościowych, zapewnienie responsywności, zastosowanie nowych elementów graficznych, w tym odnośników do poszczególnych podstron, wprowadzenie wszelkich poprawek, szkolenie personelu Zamawiającego. 3. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do siwz oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do siwz/załącznik nr 1 do umowy 4. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy Pzp nie wymaga, aby osoba/osoby uczestnicząca/ce w realizacji zamówienia, była/były zatrudniona/e przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72400000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną