Dostosowanie do przepisów ppoż. (w zakresie budowlanym) klatki schodowej nr 4 w paw. C-2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-378/19

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. (12)6173595 , fax. (12)6173595
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
  Al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6173595, fax. (12)6173595
  REGON: 15770000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dzp.agh.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie do przepisów ppoż. (w zakresie budowlanym) klatki schodowej nr 4 w paw. C-2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-378/19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wspólny Słownik Zamówień dla zadania: 45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 45442100-8 Roboty malarskie 45421131-1 Instalowanie drzwi 45452000-0 Wykończeniowe roboty budowlane Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest częściowe przystosowanie klatki schodowej w pawilonie C-2 przy pawilonie C-3 (nr 4 wg numeracji w dokumentacji projektowej) do aktualnych przepisów przeciwpożarowych w ramach niżej wymienionych prac budowlanych. Zakres robót w celu częściowego dostosowania klatki schodowej nr 4 do przepisów ppoż. w pawilonie C-2 AGH obejmuje w szczególności nw. prace:  demontaż i ponowny montaż zabudowy i innych elementów w kolizji z wykonywanymi niżej pracami  zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, montaż wykładzin niepalnych i nierozprzestrzeniających ognia  wykucie z muru w klatce schodowej istniejących drzwi,  wykucie w murze otworów dla nadproży prefabrykowanych i zamontowanie nadproży,  montaż kratki wentylacyjnej EI 30,  obłożenie płytami ogniochronnymi silikatowo-cementowymi, niepalnymi, bezazbestowymi - istniejących ścian, które nie spełniają parametru odporności ogniowej w danej klasie  ułożenie wełny mineralnej z miejscach połączenia płyt ze ścianą;  zamontowanie obramowań z kątownika w miejscu łączenia płyt ze ścianą jako przepusty instalacyjne;  przełożenie elementów wyposażenia (czujki, gniazd, kamery, itp.)  zamontowanie bramki z samozamykaczem na parterze oraz oznakowanie progu w piwnicy;  montaż drzwi z zamkami, okuciami; ścianek aluminiowych o odpowiedniej odporności pożarowej w klatce schodowej zgodnie z załączoną dokumentacją;  montaż samozamykaczy w drzwiach wg zestawienia drzwi, np. systemowe samozamykacze nawierzchniowe z mechanizmem regulacji kolejności zamykania do drzwi dwuskrzydłowych z elektromechaniczną blokadą skrzydła w położeniu otwartym według EN 1155 lub równoważnej.  montaż pochwytów (poręczy) stalowych na wspornikach przy biegach schodowych;  zabezpieczenie podłóg i innych elementów folią;  wykonanie miejscowych prac naprawczych wraz z malowaniem ścian i sufitów, cokolików, naprawą posadzek; dobór kolorów i faktur musi być jak najbardziej zbliżony do istniejących powłok ścian, sufitów i okładzin posadzek.  wywóz i utylizacja gruzu, zdemontowanych elementów. 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z poźn. zm.), osób wykonujących prace polegające na wykonaniu (zmienić w zależności od zakresu postępowania):  robót demontażowych  robót murarskich  robót konstrukcyjnych  robót malarskich  robót montażowych Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 2.Wykonawca winien udzielić pełnej (tj. na materiały i robociznę) gwarancji na roboty objęte zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata) zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną