dostawy odczynników laboratoryjnych do analizatora DCA na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-901 Kraków, Wrocławska
 • Telefon/fax: tel. 12 630 80 59, , fax. 126308059
 • Data zamieszczenia: 2019-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ
  Wrocławska 1-3
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 630 80 59, , fax. 126308059
  REGON: 351506868
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawy odczynników laboratoryjnych do analizatora DCA na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1 Przedmiotem zamówienia jest 5.2 Dostawy odczynników laboratoryjnych do analizatora DCA zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 5.3 Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 5.4 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień powtarzających. 5.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5.6 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą – Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń w walutach obcych. 5.7 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 5.8 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 5.9 Zamawiający żąda wskazania, odpowiednio do treści postanowień SIWZ, przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 6. INFORMACJA O ZASTOSOWANIU PROCEDURY ODWRÓCONEJ 6.1 Zamawiający informuje że stosownie do przepisu 24aa ust. 1 Pzp zastosuje tę procedurę w tym postępowaniu ,,Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną