Dostawa zestawu do wideokonferencji

Instytut Ekspertyz Sądowych im Prof. dra Jana Sehna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Ekspertyz Sądowych im Prof. dra Jana Sehna
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-033 Kraków, ul. Westerplatte
 • Telefon/fax: tel. 012 422 87 55 , fax. 012 422 89 00
 • Data zamieszczenia: 2019-09-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Ekspertyz Sądowych im Prof. dra Jana Sehna
  ul. Westerplatte 9
  31-033 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 422 87 55, fax. 012 422 89 00
  REGON: 32562400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ies.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawu do wideokonferencji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa zestawu do wideokonferencji obejmującego: wideoterminal, kamerę główną, mikrofon powierzchniowy, telewizor LED i kamerę dokumentową
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32232000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną