Dostawa wyposażenia warsztatowego i narzędzi

3 Regionalna Baza Logistyczna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 3 Regionalna Baza Logistyczna
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-901 Kraków, ul. Montelupich
 • Telefon/fax: tel. 261 137 554 , fax. 261 137 553
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 3 Regionalna Baza Logistyczna
  ul. Montelupich 3
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 261 137 554, fax. 261 137 553
  REGON: 12139041500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://3rblog.wp.mil.pl/pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia warsztatowego i narzędzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia warsztatowego i narzędzi obejmująca swym zakresem 3 zadania, tj.: Zadanie nr 1 – Narzędzia tnące (148 pozycji) Zadanie nr 2 – Narzędzia ręczne (244 pozycje) Zadanie nr 3 – Urządzenia warsztatowe (24 pozycje) 2. Rodzaj, ilość oraz opis narzędzi i urządzeń będących przedmiotem zamówienia w zakresie każdego z 3 zadań określa załącznik do SIWZ. 3.Dla każdego z ww. zadań Zamawiający wymaga dostarczenia narzędzi i urządzeń wskazanych w Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych/nazw Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Rozwiązania równoważne zaproponowane przez wykonawcę muszą posiadać co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne co najmniej w zakresie opisanym w załączniku do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną