Dostawa wraz z wymianą osprzętu i urządzeń systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 10

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-511 Kraków, ul. Rakowicka
 • Telefon/fax: tel. 124 292 210 , fax. 124 292 224
 • Data zamieszczenia: 2020-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
  ul. Rakowicka 10
  31-511 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 292 210, fax. 124 292 224
  REGON: 35677493500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.krakow.wsa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z wymianą osprzętu i urządzeń systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: - wymiana istniejącego osprzętu i urządzeń na nowe tj.: centrala sygnalizacji pożaru, czujki pożarowe, ręczne ostrzegacze, moduły wejść/wyjść, sygnalizatory, wskaźniki zadziałania itp. bez wymiany okablowania instalacji z zastrzeżeniem gdy wymiana w/w elementów systemu wymaga zmiany okablowania, - wykonanie zgodnej z przepisami prawa, Polskimi Normami, z zasadami projektowania i wiedzą techniczną dokumentacji projektowej wykonawczej i dokumentacji projektowej powykonawczej w zakresie niezbędnym do zrealizowania prac, umożliwiającej wykonanie zamierzonych prac, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia; - powiązanie systemu SAP z systemami biorącymi udział w procesie zabezpieczenia pożarowego obiektu i ewakuacji ludzi - wykonanie niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia towarzyszących prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie do stanu pierwotnego elementów konstrukcyjnych w tym powierzchni i płyt sufitowych oraz ścian zgodnie z obowiązującymi przepisami - zabezpieczenie urządzeń i innego wyposażenia poszczególnych pomieszczeń przed zabrudzeniem, - przeprowadzenia prób instalacji i szkoleń pracowników Sądu, - osiągnięcie efektu oraz parametrów techniczno-technologicznych zdefiniowanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia zwanej dalej OPZ stanowiącej wymagania Zamawiającego, - zapewnienie dostępności części w trybie serwisowym przez min 10 lat od wycofania z oferty sprzedaży.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31625200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną