Dostawa wraz z montażem stacji uzdatniania wody na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa
 • Telefon/fax: tel. 124 252 842 , fax. 124 251 228
 • Data zamieszczenia: 2019-09-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
  Al. Modrzewiowa 22
  30-224 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 252 842, fax. 124 251 228
  REGON: 35119473600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kcr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem stacji uzdatniania wody na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nazwa zamówienia: „Dostawa wraz z montażem stacji uzdatniania wody na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii”. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z montażem stacji uzdatniania wody na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji systemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej poprzez rozbudowę istniejącego obiektu szpitalnego - budynek nr 2 o obiekt dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni RTG, gabinetu USG, gabinetu densytometrii oraz centralnej sterylizacji wraz z funkcjami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa pomieszczeń po pracowni RTG, izbie przyjęć, sekretariacie medycznym zlokalizowanych na parterze budynku nr 2 oraz sal chorych w tym izolatkę zlokalizowanych na I piętrze budynku nr 2 na działce nr 228/2 obr.9 Krowodrza, al. Modrzewiowa 22 w Krakowie”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, będący załącznikiem nr 3 do SIWZ. Zapisy SIWZ należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści SIWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33191000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną