Dostawa wokand na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej

Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-463 Kraków, ul. Farmaceutów
 • Telefon/fax: tel. 728 585 179 , fax. 124 175 665
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
  ul. Farmaceutów 2
  31-463 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 728 585 179, fax. 124 175 665
  REGON: 12249293900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czdsigb.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wokand na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wokand na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych: Wokanda typ 1 – panel min. 19” w ilości 72 szt. Wymagany okres gwarancji wynosi nie mniej niż 36 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną określono w Załączniku nr 2 do SIWZ. Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których prowadzone jest postępowanie stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Ilość sprzętu dostarczanego w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji, wraz z adresami dostaw wskazano w Wykazie lokalizacji dostaw stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30231300-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną