Dostawa, uruchomienie i sprawdzenie wraz z instruktażem uniwersalnego stanowiska hamownianego do prowadzenia programowanych, monitorowanych badań tłokowych silników spalinowych do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-503 Kraków, ul. Lubicz
 • Telefon/fax: tel. 12 4210033 w. 4642 , fax. 12 4210050
 • Data zamieszczenia: 2019-09-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Lubicz 25 A
  31-503 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 4210033 w. 4642, fax. 12 4210050
  REGON: 23136000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inig.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, uruchomienie i sprawdzenie wraz z instruktażem uniwersalnego stanowiska hamownianego do prowadzenia programowanych, monitorowanych badań tłokowych silników spalinowych do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do budynku Hamowni Pionu Technologii Nafty Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 1 uniwersalnego stanowiska hamownianego do prowadzenia programowanych, monitorowanych badań tłokowych silników spalinowych wraz z uruchomieniem, sprawdzeniem i przeprowadzeniem instruktażu w zakresie jego obsługi i eksploatacji. Zamówienie dofinansowywane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przyznanej dotacji. Wartość zamówienia: powyżej 30.000 euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38500000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną