Dostawa testów diagnostycznych

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-202 Kraków, Prądnicka
 • Telefon/fax: tel. 122549410, , fax. 122549430
 • Data zamieszczenia: 2019-06-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
  Prądnicka 76
  31-202 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 122549410, , fax. 122549430
  REGON: 00029739400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsse.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa, podmiot leczniczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa testów diagnostycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów diagnostycznych do siedziby WSSE wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik 1A do siwz), w godzinach urzędowania tj. 7:30-15.00. 2.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku 1A do siwz-"opis przedmiotu zamówienia". 3.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne wskazanym jako przykład przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem zamówienia na części tj. od 1 do 21 części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części od jednej do dwudziestu jeden.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141625-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną