Dostawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-901 Kraków, ul. Mogilska
 • Telefon/fax: tel. 261 13 10 40 , fax. 261 13 13 06
 • Data zamieszczenia: 2019-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Mogilska 85
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 261 13 10 40, fax. 261 13 13 06
  REGON: 35013684328100
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzikrakow.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają:  Wzór umowy,  Opis przedmiotu zamówienia,  Druk „Wycena ofertowa”,  Wzór protokołu przyjęcia przekazania,  Dokument gwarancyjny. Ww. dokumenty stanowią załączniki do siwz i są jej integralną częścią. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Prawem opcji objęte jest nabycie (zakup) - ponad ilość wynikającą z opisu przedmiotu zamówienia: • Latarki wielofunkcyjnej typu LED na hełm strażacki, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w ilości do 10 sztuk; • Fantomu w formie torsu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w ilości do 1 sztuki; • Uchwytu do latarki na hełm, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w ilości do 20 sztuk; • Ubrania specjalnego chroniącego przed czynnikami chemicznymi, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w ilości do 2 kompletów; • Preparatu penetrująco-odtłuszczającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w ilości do 10 sztuk; • Sorbentu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w ilości do 10 sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną