Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-530 Kraków, ul. Łazarza
 • Telefon/fax: tel. 124 244 200 , fax. 124 244 300
 • Data zamieszczenia: 2019-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
  ul. Łazarza 14
  31-530 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 244 200, fax. 124 244 300
  REGON: 35156485428000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpr.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku spełniającego wymagania opisane w niniejszej siwz. Wykazy asortymentowo-ilościowe zawarte są w załącznikach nr 1a - 1e do siwz. 2. Postępowanie podzielone jest na 5 części. 1) – część nr 1: dostawa drobnego sprzętu jednorazowego użytku CPV: 33141200-2,33141220-8, 33141310-6, 331157110-9, 33140000-3 2) – część nr 2: dostawa rurek krtaniowych i zestawów do konikotomii CPV: 331712001 3) – część nr 3: dostawa wyposażenia do inkubatora CPV: 33157000-5 4) – część nr 4: dostawa sprzętu do tamowania krwotoków CPV: 33190000-8, 5) – część nr 5: dostawa rękawic medycznych CPV 3314142-0 9. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającego na zamówieniu w ramach realizacji umowy minimalnych ilości asortymentów, a w razie potrzeby zwiększenie zamówienia nawet do ilości maksymalnych. Ilości minimalne stanowią 70% ilości maksymalnych. 10. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, (w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu) zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, załączniki nr 2A i nr 2B do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną