Dostawa sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem na potrzeby projektów „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” oraz „Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)”

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-510 Kraków, ul. Rakowicka
 • Telefon/fax: tel. 12 293 75 60 , fax. 12 293 75 59
 • Data zamieszczenia: 2019-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  ul. Rakowicka 27
  31-510 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 293 75 60, fax. 12 293 75 59
  REGON: 15190000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.msap.uek.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem na potrzeby projektów „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” oraz „Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem na potrzeby projektów „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” oraz „Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)” Sprzęt komputerowy wraz z wyposażeniem winien być dostarczony w ilości i o parametrach zgodnych ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48700000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną