Dostawa serwerów i urządzeń sieciowych

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-121 Kraków, ul. Skarbowa
 • Telefon/fax: tel. 126 876 330 , fax. 126 876 331
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla
  ul. Skarbowa 4
  31-121 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 876 330, fax. 126 876 331
  REGON: 35156417900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dietl.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa serwerów i urządzeń sieciowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń sieciowych w podziale na 2 pakiety, zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 do SIWZ - FORMULARZ CENOWY WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48822000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną