Dostawa samochodów osobowych z nadwoziem typu kombi dla Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-007 Kraków, Wiślna
 • Telefon/fax: tel. 12 62 90 205, , fax. 12 421 67 57
 • Data zamieszczenia: 2018-09-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
  Wiślna 7
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 62 90 205, , fax. 12 421 67 57
  REGON: 102127000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malopolskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodów osobowych z nadwoziem typu kombi dla Izby Administracji Skarbowej w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów osobowych z nadwoziem typu kombi – 2 szt. dla Izby Administracji Skarbowej w Krakowie. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: 1) część nr 1 zamówienia – dostawa samochodu osobowego o mocy ponad 120 KM i nadwoziem typu kombi – 1 szt.; 2) część nr 2 zamówienia – dostawa samochodu osobowego z napędem na 4 koła i nadwoziem typu kombi – 1 szt.; 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załącznik nr 1 (dla części nr 1 zamówienia) i Załącznik nr 2 (dla części nr 2 zamówienia) do SIWZ. 3. Dostarczone samochody muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej, niż w 2018 roku, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych i mogą być używane bez naruszania praw osób trzecich. 4. Samochody muszą spełniać wymagania: 1) warunków technicznych, wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy; 2) określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.); 3) Dyrektywy CEE EURO 6d TEMP w zakresie emisji spalin. 5. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt Wykonawcy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta Krakowa. Koszt ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas transportu, pokrywa Wykonawca. 6. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w § 5 wzorów umów, stanowiących Załącznik nr 3 (dla części nr 1) oraz Załącznik nr 4 (dla części nr 2) do SIWZ. Okresy gwarancji stanowią jedno z kryteriów oceny ofert dla obu części zamówienia. 7. W szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia dla obu części określono minimalne wymagane parametry techniczne, warunki i okres trwania gwarancji oraz obsługi serwisowej. Wykonawca może zaoferować modele zgodne z wymaganiami minimalnymi lub modele o wyższych parametrach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną