Dostawa papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-085 Kraków, ul. B. Głowackiego
 • Telefon/fax: tel. 12 44 65 700, 44 65 810 , fax. 12 44 65 702
 • Data zamieszczenia: 2019-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
  ul. B. Głowackiego 56
  30-085 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 44 65 700, 44 65 810, fax. 12 44 65 702
  REGON: 58889000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia. 1.1. Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostawę własnym transportem do siedziby ZDW w Krakowie, ul. Głowackiego 56 oraz siedzib Rejonów ZDW (w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70, w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, w Krakowie z/s w Zabierzowie ul. Spokojna 1a, w Myślenicach ul. Drogowców 2, w Jakubowicach Jakubowice 75) papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do: drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów w ilościach i asortymencie określonych w formularzu cenowym – zał. nr 2.1 SIWZ. Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – zał. nr 1 SIWZ. 1.2. Oferowane materiały muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i badania, muszą być fabrycznie nowe, posiadać oryginalne opakowania z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy). 1.3. Materiały muszą być oryginalnie zabezpieczone przez producenta w sposób gwarantujący, iż produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania. Muszą one posiadać naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący produkt oraz jego wydajność, znak firmowy producenta, kod produktu, typ oraz model sprzętu, do którego materiał jest przeznaczony oraz datę ważności. Data ta nie może być krótsza niż 12 miesięcy od daty dostarczenia materiałów zamawiającemu. 1.4. Wymagany okres gwarancji dla oferowanych materiałów eksploatacyjnych wynosi 12 miesięcy od daty ich dostarczenia zamawiającemu. 1.5. Zamawiający zastrzega sobie, iż wydajność/ pojemność materiałów nie może być mniejsza niż została określona w ofercie cenowej. 1.6. Zamawiający wymaga, aby stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia materiały eksploatacyjne do drukarek, kserokopiarek i faksów były oryginalne.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. 1.7. Przez oryginalne materiały eksploatacyjne Zamawiający rozumie wyłącznie materiały eksploatacyjne wyprodukowane od podstaw przez producenta danego sprzętu (drukarki, kserokopiarki, faxu), które zostały opracowane (zaprojektowane) razem ze sprzętem i nośnikami w celu zapewnienia optymalnej jakości druku, wydajności i niezawodności sprzętu, nieregenerowane, niereprodukowane oraz nieposiadające elementów z recyklingu ani elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych. 1.8. W przypadku oferowania przez wykonawcę produktu równoważnego do wymaganych przez zamawiającego materiałów eksploatacyjnych zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy. Przez produkt równoważny zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach i standardach jakościowych, technicznych, funkcjonalnych oraz użytkowych takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do materiału oryginalnego (pożądanego przez zamawiającego). Jednocześnie musi on być nieregenerowany, niereprodukowany oraz nieposiadający elementów z recyklingu ani elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych. W przypadku dostawy tonerów innych niż producenta sprzętu do drukarek laserowych, produkty równoważne muszą mieć zastosowane fabrycznie nowe, nieodnawialne żadną metodą elementy: − wałek optyczny, − listwę czyszcząca wałek optyczny, − pasek zamykający zbiornik z tonerem, − toner, − chipy sterujące pracą kasety, jeżeli jest to niezbędne. Zamawiający nie dopuszcza tonerów i tuszy posiadających pojemności startowe. Po jego zainstalowaniu w sprzęcie na monitorze oraz panelu kontrolnym sprzętu nie mogą się pojawiać żadne negatywne komunikaty (np. produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu/tonera lub pokazuje komunikaty o nieoryginalności zastosowanego materiału). W przypadku gdy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycie atramentu/tonera, produkt równoważny winien posiadać analogiczny element. UWAGA: Zaoferowanie asortymentu sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych wykonawca obowiązkowo musi przedstawić dokładny ich opis oraz wskazać do jakiego urządzenia jest on przeznaczony. Produkt równoważny winien być określony z nazwy, symbolu, poprzez podanie producenta oraz pojemności i wydajności. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia po 1 szt. każdego z asortymentów składających się na przedmiot zamówienia w zakresie którego składa ofertę na produkt równoważny (próbki) wraz z wypożyczeniem sprzętu wymienionego w formularzu cenowym, na którym będą przeprowadzane testy. 1.9. Maksymalny zakres rzeczowy przedmiotu umowy został opisany w formularzu cenowym. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w formularzu cenowym ilości zamawianego papieru i materiałów eksploatacyjnych są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (tzn. zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia umownego. Zamawiający zapewnia zakup papieru i materiałów eksploatacyjnych do wysokości 50 % wartości wynagrodzenia umownego; niezrealizowanie zakupu pozostałej części wartości przedmiotu umowy nie będzie stanowiło podstaw do zgłaszania przez Wykonawcę roszczeń z tego tytułu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną