Dostawa ogumienia letniego do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-571 Kraków, ul. Mogilska
 • Telefon/fax: tel. 012 6154860, 6154862 , fax. 012 6154887; 6154219
 • Data zamieszczenia: 2019-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
  ul. Mogilska 109
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6154860, 6154862, fax. 012 6154887; 6154219
  REGON: 35108157000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://malopolska.policja.gov.pl/pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ogumienia letniego do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa fabrycznie nowego ogumienia dla samochodów służbowych Policji woj. małopolskiego. Zamówienie obejmuje opony letnie i wielosezonowe (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ). Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych. 2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia, jednak nie krótszej niż gwarancja producenta. 3. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia są magazyny Zamawiającego zlokalizowane: 1) w Krakowie, ul. Konarskiego 43, 2) w Nowym Sączu , ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5 3) w Tarnowie, ul. Jastruna 4. 4. Ilość ogumienia przez Zamawiającego została przyjęta szacunkowo w celu wyliczenia ceny oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. Faktyczna ilość zamawianego ogumienia wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający określa minimalne wykonania umowy na poziomie 70% łącznej ilości zamówienia wskazanej w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku, gdy Zamawiający dokona zamówień o łącznej wartości mniejszej niż kwota wynikająca z Oferty Wykonawcy, o ile łączna ilość zamówień będzie co najmniej równa 70% sumy ilości opon wskazanych w zał. nr 2 do SIWZ. 5. Dostarczane ogumienie nie może być wyprodukowane wcześniej niż 18 miesięcy od daty dostawy. 6. Opony muszą być wolne od wad produkcyjnych i materiałowych oraz spełniać wymagania w zakresie przyczepności, prowadzenia i bezpieczeństwa podczas jazdy w różnych warunkach pogodowych i przy dużych przeciążeniach. 7. Bieżnik ogumienia ma odprowadzać nadmiar wody, aby uniknąć efektu aquaplaningu. 8. Opony muszą być zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa (oznaczone znakiem „DOT”) oraz posiadać znak homologacji wg ECE symbol E. 9. Ogumienie musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 poz. 2022). 10. Ogumienie musi spełniać wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości poziomu hałasu mierzonego zgodnie z Dyrektywą 2001/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów. 11. Szczegółowe określenie asortymentu i ilości zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ, podane wymagania techniczne są parametrami minimalnymi, Zamawiający dopuszcza opony o wyższych parametrach. Załącznik jest jednocześnie Formularzem cenowym. 12. Wykonawca zapewni ciągłość dostaw ogumienia z zaproponowanym bieżnikiem przez okres obowiązywania zawartej umowy. 13. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru (wg potrzeb Zamawiającego jednak nie częściej niż raz na kwartał) i utylizacji zużytego ogumienia oraz przekazania Zamawiającemu – karty przekazania odpadu. Ilość zużytego ogumienia odebranego przez Wykonawcę nie przekroczy ilości zamówionego przez Zamawiającego w ramach umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34351100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną