Dostawa odczynników do diagnostyki serologicznej (w zakresie immunologii transfuzjologicznej) kompatybilnych z analizatorem AutoVue Innowa oraz manualnym systemem back up Ortho BioVue

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-663 Kraków, ul. Wielicka
 • Telefon/fax: tel. 126 582 011 , fax. 126 581 081
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
  ul. Wielicka 265
  30-663 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 582 011, fax. 126 581 081
  REGON: 35137588600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.usdk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników do diagnostyki serologicznej (w zakresie immunologii transfuzjologicznej) kompatybilnych z analizatorem AutoVue Innowa oraz manualnym systemem back up Ortho BioVue
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy odczynników do diagnostyki serologicznej (w zakresie immunologii transfuzjologicznej) kompatybilnych z analizatorem AutoVue Innova, rok produkcji 2010 oraz manualnym systemem back up Ortho BioVue, zgodnych z zaleceniami producenta analizatora i systemu back up, posiadających wszystkie wymagane certyfikaty i świadectwa dopuszczenia, zgodnie z profilem badań zawartym w Zał. nr 3 do SIWZ dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie z uwzględnieniem bieżących potrzeb Zamawiającego. Szczegółowy zakres zamówienia zawierają: Załącznik nr 3 do SIWZ KALKULACJA CENOWA – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznik nr 3/1 do SIWZ – Wymagane warunki oceniane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną