Dostawa, montaż i uruchomienie systemu szatni samoobsługowej dla Muzeum Książąt Czartoryskich

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-062 Kraków, Al. 3-go Maja
 • Telefon/fax: tel. 12 43 35 621 , fax. 12 43 35 555
 • Data zamieszczenia: 2019-09-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Krakowie
  Al. 3-go Maja 1
  30-062 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 43 35 621, fax. 12 43 35 555
  REGON: 27596100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i uruchomienie systemu szatni samoobsługowej dla Muzeum Książąt Czartoryskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu szatni samoobsługowej dla Muzeum Książąt Czartoryskich. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. dostawę systemu szafek i boksów szatniowych, trzech paneli sterownia oraz obudowy. 3. Wykonawca dostarczy system szatniowy i wykona niezbędny montaż w Muzeum Książąt Czartoryskich, Kraków ul. św. Jana 19/ Pijarska 15. 4. Zamawiający wymaga min 2 letniej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia i prace związane z jego montażem. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru, nie stwierdzającego usterek i wad oraz braków. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający opis funkcjonalności jakie ma spełniać dostarczony system oraz ogólne parametry techniczne stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44521120-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną