Dostawa, montaż i uruchomienie systemu instalacji audio – video dla Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie w ramach realizacji zadania: Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-045 Kraków, Józefitów
 • Telefon/fax: tel. 126 345 932, , fax. 12 631 04 55 wew. 27
 • Data zamieszczenia: 2020-01-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
  Józefitów 16
  30-045 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 345 932, , fax. 12 631 04 55 wew. 27
  REGON: 00125846200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mhf.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i uruchomienie systemu instalacji audio – video dla Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie w ramach realizacji zadania: Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa, montaż i uruchomienie systemu instalacji audio – video dla Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie w ramach realizacji zadania: Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego. 2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załącznikach do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. UWAGA: Na obiekcie realizowane są obecnie prace budowlane związane z realizacją zadania pn. Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego w oparciu o umowę z dnia 4.09.2018 r. zawartą z PRBiT Cechini Sp. Jawna z siedzibą w Krynicy Zdrój. Planowane zakończenie okresu wykonywania robót w ramach ww. umowy: 31.01.2020 r. Budynek wraz z terenem przyległym został przekazany głównemu wykonawcy robót budowlanych – realizacja niniejszego zamówienia wymaga uzgodnienia z wykonawcą robót budowlanych, w tym w zakresie organizacji zaplecza i harmonogramu realizacji zamówienia. Wykonawca przedmiotowego zamówienia nie jest odpowiedzialny za przesunięcie terminu realizacji dostaw i prac objętych niniejszym zamówieniem jeżeli jest to wynikiem okoliczności związanych z realizacją umowy przez głównego wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32321200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną