Dostawa, montaż i uruchomienie elementów składowych wind w związku z ich modernizacją

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-062 Kraków, Al. 3-go Maja
 • Telefon/fax: tel. 12 43 35 621 , fax. 12 43 35 555
 • Data zamieszczenia: 2019-09-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Krakowie
  Al. 3-go Maja 1
  30-062 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 43 35 621, fax. 12 43 35 555
  REGON: 27596100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i uruchomienie elementów składowych wind w związku z ich modernizacją
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja do zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego 5 sztuk wind. Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie aparatury sterowej 4 sztuk wind w Gmachu Głównym oraz modernizację łączności 1 sztuki windy w Kamienicy Szołayskich wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji i uzgodnieniem jej w UDT. 2.Do Wykonawcy należy wykonanie pomiarów elektrycznych niezbędnych do prób UDT i uczestnictwo w tych próbach, a także uruchomienia z uzyskaniem pozytywnych decyzji UDT dopuszczającej modernizowanie windy do eksploatacji. 3.Wymagana jest co najmniej 24 miesięczna gwarancja w zakresie bezawaryjnego działania podzespołów (A i B) wymienionych podczas modernizacji w poszczególnych windach. 4.Czas reakcji i protokolarne potwierdzenie rozpoczęcia naprawy nie może być dłuższy niż 24 godziny od momentu powiadomienia przez Zamawiającego. 5.Czas naprawy wymagającej wymiany części w zakresie podlegającego gwarancji podzespołu do 7 dni od przestawienia Zamawiającemu i podpisania przez niego protokołu rozpoczęcia naprawy, a w przypadku konieczności wymiany uszkodzonego falownika do 4 tygodni od przedstawienia Zamawiającemu i podpisania przez niego protokołu rozpoczęcia naprawy. 6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ. 7.Możliwość uzyskania dodatkowych informacji: Zamawiający informuje, iż możliwe jest dokonanie wizji lokalnej dnia 06 września 2019 r. o godz. 11:00 w Krakowie w Gmachu Głównym, Kraków, al. 3 Maja 1. W celach organizacyjnych zamiar uczestnictwa w wizji lokalnej wraz z podaniem ilości osób należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: zam_publ@mnk.pl do dnia 05 września 2019 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42419100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną