Dostawa mięsa dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie

Fundacja "Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Fundacja "Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie"
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-232 Kraków, ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa
 • Telefon/fax: tel. 012 4253551, 4253552 , fax. 124 252 710
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundacja "Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie"
  ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14
  30-232 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4253551, 4253552, fax. 124 252 710
  REGON: 35002967900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ww.zoo-krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Fundacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa wołowego (dopuszcza się mięso końskie) /ćwierćtusze/ i podrobów wołowych (dopuszcza się podroby końskie) przez okres 12 m-cy w następujących ilościach:  mięso wołowe lub końskie (ćwierćtusze) 15 000 kg  podroby wołowe lub końskie 260 kg Dostawy powinny być realizowane raz w tygodniu w terminie ustalonym z dostawcą (z możliwością zmiany dnia dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu). Zapotrzebowanie tygodniowe wynosi średnio ok. 280 kg mięsa, a podrobów wołowych lub końskich wg. zamówienia składanego przez Zamawiającego. Dostawy odbywać się będą transportem Wykonawcy, spełniającym obowiązujące normy, w godzinach 7.00-9.00. Mięso i podroby powinny spełniać następujące warunki:  pochodzić z ubojni będącej pod nadzorem weterynaryjnym (nadany numer identyfikacyjny weterynaryjny) i posiadać odpowiednie świadectwa potwierdzające przydatność do spożycia przez ludzi; pochodzić od osobników prezentujących prawidłowy stan odżywienia;  powinno być świeże i dostarczane do Zamawiającego w stanie wychłodzonym;  tusze powinny być odtłuszczone mechanicznie z tłuszczu podskórnego. W przypadku pozostawienia tłuszczu podskórnego w dostarczonym mięsie, przy odbiorze od wagi, będzie odliczone do 15%;  każda cześć tuszy ma być opieczętowana właściwą dla mięsa spożywczego pieczątką weterynaryjną i zaopatrzona w etykietę z nazwą asortymentu, numerem kolczyka, datą urodzenia i datą uboju, krajem pochodzenia zwierzęcia oraz numerem zakładu i datą przydatności do spożycia.. Tusze powinny być dostarczane w kompletach: 2 ćwierci przednie, 2 ćwierci tylne, pochodzące od jednego zwierzęcia. Podroby należy dostarczać w postaci kompletów tj.: serce, wątroba, płuca , 2 nerki, ozór. W przypadku chorób lub padnięć zwierząt na skutek niewłaściwej jakości karmy dostawca będzie pociągany do odpowiedzialności materialnej. Transport dostarczanego do zamawiającego mięsa powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przewozu spożywczych produktów mięsnych. Wykonawca gwarantuje, iż przedmiot umowy został poddany wymaganym badaniom weterynaryjnym. Każda część tuszy będzie opieczętowana właściwą dla mięsa spożywczego pieczątką weterynaryjną. Jakość dostarczonego towaru objęta będzie stałym nadzorem ze strony Zamawiającego, który zastrzega prawo do wysyłki wybranego materiału do badania. Zastrzega się możliwość zmiany wielkości zamówienia, zależnej od stanu liczbowego zwierząt (ze względu na mniejszą/większą ilość zwierząt ), jednak nie więcej niż +/- 20%. Niespełnienie wymogów jakościowych lub ilościowych (w tym wagowych) może spowodować nieprzyjęcie części lub całości danej dostawy. W przypadku odrzucenia dostawy, Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad w terminie do 24 godzin. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji dostawy lub jego wymiany, naliczane będą kary umowne. W przypadku powtarzających się zaniedbań ze strony Wykonawcy, możliwe będzie odstąpienie Zamawiającego od umowy. W przypadku chorób lub padnięć zwierząt ekspozycyjnych ZOO na skutek niewłaściwej jakości karmy Wykonawca będzie pociągany do odpowiedzialności materialnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15111000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną