Dostawa mebli w budynku Biblioteki Głównej przy ul. Powroźniczej 2 w Krakowie.

Biblioteka Kraków ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Biblioteka Kraków
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-154 Kraków, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 • Telefon/fax: tel. 12 6189100
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biblioteka Kraków
  pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3
  31-154 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 6189100
  REGON: 36621034300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biblioteka.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli w budynku Biblioteki Głównej przy ul. Powroźniczej 2 w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z zainstalowaniem w budynku Biblioteki Głównej przy ul. Powroźniczej 2 w Krakowie. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie m.in. następujących mebli wraz z instalacją: regały niskie dla dzieci, siedzisko/sofa dla dzieci, regały żółte dla dzieci i młodzieży, maskownice kaloryfera, biurko komputerowe – długie, ozdobne elementy na ścianie, regał wysoki z drabiną, ozdobne przejście do dzieci (zabudowa z płyty MDF), regały pod ścianami przy wejściu głównym, regały przy oknie, regał wysoki za ladą – 6 półkowy, regał na audiobooki, regał wolnostojący – 4 półkowy dwustronny, lada o ozdobnej formie - wolnostojąca - dla 2 osób, regał na prasę, stół, regał wysoki pod ścianą, regał wysoki pod oknem, sofa pod oknem, regał wysoki przy drzwiach, regały wysokie na dwóch ścianach, regały wysoki pomiędzy drzwiami, regały wolnostojące 7-półkowe, regał wolnostojący 7-półkowy z katalogiem, regały pod ścianą, mini lada, regał na ulotki, obudowa telewizora, zabudowa kuchenna + regał we wnęce obok szafek kuchennych, szafa (zabudowa podzielona na 4 oddzielne części), biurka z szufladami – szer. 150 cm, regał pomiędzy ścianami (6 półkowy), biurka z szufladami – szer. 140 cm, regał pod ścianą przy wejściu (6-półkowy), 5 regałów pomiędzy regałami klienta, regały na końcu regałów klienta (6-półkowe z nietypowym cokołem), regał przy oknie (6-półkowy), regał za ladą (6 półkowy), lada o ozdobnej formie dla jednej osoby, biurko komputerowe – krótkie, półki do istniejących regałów metalowych klienta - do osadzenia w stelażu metalowym, regał przy biurku (2 – półkowy), element ze szkła przezroczystego, gablota wysoka, gablota stolikowa (niska z poziomą kopułką), regał na książki (6 półkowy), krzesła pracownicze. Realizacja mebli z montażem odbywać się będzie pod nadzorem firmy, która zaprojektowała wnętrza tj. Firmy Metawnętrza Michalina Wojdyła, Kevin Lambert. b) Szczegółowy zakres dostawy zawiera zestawienie mebli (OPZ) załącznik nr 6 – wraz z rysunkami technicznymi (26 stron) oraz dokument pokazujący rozmieszczenie mebli wraz z elementami na zamówienie. c) Na przedmiotowe dostawy Wykonawca zobowiązany jest udzielić: Na przedmiotowe meble wykonawca zobowiązany jest udzielić – minimum 24 miesięcznej gwarancji. Maksymalny realny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Oferty zawierające krótszy okres gwarancji niż 24 m-ce zostaną odrzucone. Gwarancja będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) naprawę oraz ewentualną konserwację i przeglądy wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym i rękojmi realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów. d) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat oraz systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). f) Oceniając oferty Zamawiający zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, określoną w art. 24 aa ustawy Pzp. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. g) W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną