Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek

8 Baza Lotnictwa Transportowego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 8 Baza Lotnictwa Transportowego
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-901 Kraków, Kraków
 • Telefon/fax: tel. 261 136 250 , fax. 261 136 280
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 8 Baza Lotnictwa Transportowego
  Kraków 50
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 261 136 250, fax. 261 136 280
  REGON: 35013887100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.8bltr.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i laserowych, faksów i kserokopiarek dla Zamawiającego, zwanych dalej „materiałami eksploatacyjnymi”. Szczegółowy zakres zamówienia, ilości, a także standardy jakościowe zostały określone w zał. nr 4 do SIWZ – „Szczegółowa oferta cenowa” i w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną