Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Województwo Małopolskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Małopolskie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-156 Kraków, Basztowa
 • Telefon/fax: tel. (12)6303408 , fax. (12)6160144
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Małopolskie
  Basztowa 22
  31-156 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6303408, fax. (12)6160144
  REGON: 35155428700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.malopolska.pl/umwm/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 2. Zamówienie obejmuje dostawę materiałów biurowych takich jak m.in.: koperty, artykuły biurowe, rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury. 3. Zestawienie materiałów biurowych będących przedmiotem umowy zawiera załącznik nr 1a do siwz – „Formularz cenowy”, który jest jednocześnie załącznikiem nr 1 do wzoru umowy. 4. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz. 5. Jeśli w opisach przedmiotu zamówienia występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, konstrukcji, materiałów itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną