Dostawa materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-529 Kraków, ul. Józefińska
 • Telefon/fax: tel. 12 6165482, 6165469 , fax. 126 165 428
 • Data zamieszczenia: 2019-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
  ul. Józefińska 14
  30-529 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 6165482, 6165469, fax. 126 165 428
  REGON: 35150530800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i artykułów biurowych szczegółowo opisanych w formularzu ofertowym, stanowiącym integralną część formularza ofertowego – załącznik numer 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Szczegółowe warunki realizacji dostaw określa umowa, której wzór stanowi załącznik numer 3 do niniejszej specyfikacji. 3. Dostawy będą wykonywane w formie dostaw częściowych na podstawie zamówień częściowych przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej w ilościach i asortymencie w nich wymienionych. Dostawa ma być zrealizowana w terminie do 3 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia częściowego. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia zawartych w ww. dokumentach nazw własnych oznacza to, że zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o równoważnych parametrach technicznych tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej specyfikacji. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawców Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawcy zamawiający ustala następujące warunki udziału podwykonawcy przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca nie może zmienić podwykonawcy bez pisemnej zgody zamawiającego. W tym celu, wykonawca jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu pisemny wniosek wraz z określeniem nazwy podwykonawcy części zamówienia, którego wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcy. Do wniosku wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 3 poniżej. 2) W każdym wypadku korzystania z usług podwykonawcy, wykonawca nałoży na niego obowiązek przestrzegania zasad i reguł określonych w umowie, którą zawarł z zamawiającym, w zakresie w jakim odnosić się one będą do zakresu czynności podwykonawcy, pozostając jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za działania i zaniechania swojego podwykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy jak za działania lub zaniechania własne. 3) Wykonawca i podwykonawca zobowiązani są do przedłożenia zamawiającemu w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy z zamawiającym, ale przed przystąpieniem do wykonywania czynności związanych z przedmiotem umowy, projektu umowy o podwykonawstwo oraz pisemnej zgody podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy przedłożonym zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, a także do projektu jej zmiany w terminie do 10 dni roboczych od dnia doręczenia projektu umowy lub projektu jej zmiany zamawiającemu. Ponadto zamawiającemu przysługuje, w terminie zakreślonym w zdaniu poprzedzającym, prawo wniesienia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian. Niezgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do projektu umowy o podwykonawstwo lub do jej zmian w terminach wyżej wskazanych oznacza ich akceptację. 4) Wykonawca i podwykonawca zobowiązani będą przedłożyć zamawiającemu odpowiednio uwierzytelnione kserokopie umów o podwykonawstwo, a także ewentualnych aneksów do umów w terminie do 7 dni od daty ich zawarcia. W przypadku zmian w treści zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. Warunki dodatkowe 1. Nie przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy, a także zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartych w umowie jedynie w przypadkach i na zasadach określonych w art. 144 ustawy oraz umowie, której wzór stanowi załącznik numer 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Sposób kontaktu z zamawiającym w czasie realizacji przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca ma obowiązek podać w ofercie wykaz osób odpowiedzialnych za kontakt z zamawiającym, w tym osób ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym wykonawcy jako uprawnionych do reprezentacji wraz z ich danymi teleadresowymi (numer tel. komórkowego, adres poczty elektronicznej oraz numer faksu). Tylko korespondencja podpisana przez te osoby ma charakter wiążący. 2. Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie adres poczty elektronicznej, na który będzie przesyłana korespondencja od zamawiającego. Przesłanie korespondencji w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Przesłanie korespondencji faksem uważa się za skuteczne z chwilą od kiedy wykonawca mógł się zapoznać z jej treścią. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawność łączy internetowych, adresów mail, numeru faks, na które będą przesyłane wiadomości, a także bieżący odbiór wiadomości. 3. W przypadku korespondencji przesyłanej przez wykonawcę ma być ona dostarczana na dziennik podawczy zamawiającego, w jego siedzibie przy ul. Józefińskiej 14 w Krakowie oraz każdorazowo natychmiastowo przesyłana pocztą elektroniczną na adres: dg@mops.krakow.pl lub do@mops.krakow.pl Ze strony zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcą jest: Pan Robert Kowalski adres e-mail: robert.kowalski@mops.krakow.pl. tel. 12 61654 61.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną