„Dostawa materiałów eksploatacyjnych i naprawkowych do spadochronów oraz wyposażenia skoczka spadochronowego”

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-901 Kraków, Rząska, ul. Krakowska
 • Telefon/fax: tel. +48 261135116, +48 261133017 , fax. +48 261135059, +48 261135165
 • Data zamieszczenia: 2019-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Rząska, ul. Krakowska 2
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 261135116, +48 261133017, fax. +48 261135059, +48 261135165
  REGON: 12150664500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://35wog.wp.mil.pl/pl/37.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa materiałów eksploatacyjnych i naprawkowych do spadochronów oraz wyposażenia skoczka spadochronowego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1 Dostawa materiałów eksploatacyjnych i naprawkowych do spadochronów oraz wyposażenia skoczka spadochronowego.. 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ – „Formularz cenowy dla części nr 1, 2” oraz w załączniku nr 5 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr 1, 2. 3.3 Przedmiot zamówienia Zamawiający podzielił na dwie części: a) Część nr 1 – Dostawa materiałów eksploatacyjnych i naprawkowych do spadochronów osobowych i towarowych oraz zabezpieczenia zrzutowisk. b) Część nr 2 - Dostawa wyposażenia skoczka spadochronowego 3.4 Wykonawca dostarczy zakupiony towar własnym środkiem transportowym i na koszt własny do magazynu sprzętu spad. – des. 35 WOG, 30 – 901 Kraków ul. Głowackiego 11. 3.5 Wykonawca dostarczy towar w 1 partii, zgodnie z Rozdzielnikiem, przekazanym Wykonawcy w dniu podpisania umowy, zawierającym informacje dotyczące pozycji i ilości zamówionych towarów oraz bezpośredniego odbiorcy – jednostki lub instytucji będącej na zaopatrzeniu 35 WOG. 3.6 Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie rozładunek i złożenie towaru we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu w jego siedzibie. 3.7 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiany rozmiaru dostarczonego towaru w terminie 21 dni od dnia potwierdzenia odbioru towaru. 3.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości danego artykułu, kosztem innego w granicach nieprzekraczających ogólnej ceny ofertowej. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone materiały są uszkodzone, mają wady utrudniające albo uniemożliwiające ich używanie lub nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego, również wady zgłoszone w okresie gwarancyjnym, Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt - w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34722100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną