Dostawa i montaż dźwigów osobowych w budynkach: O/ZUS Kraków i Inspektoratu ZUS - Kraków Nowa Huta wraz z koniecznymi robotami budowlanymi

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31080 Kraków, ul. Pędzichów
 • Telefon/fax: tel. 12 424 61 27, 4246500 , fax. 12 424 61 47, 6345719
 • Data zamieszczenia: 2019-02-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie
  ul. Pędzichów 27
  31080 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 424 61 27, 4246500, fax. 12 424 61 47, 6345719
  REGON: 1775600395
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż dźwigów osobowych w budynkach: O/ZUS Kraków i Inspektoratu ZUS - Kraków Nowa Huta wraz z koniecznymi robotami budowlanymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż dźwigów osobowych w budynkach: O/ZUS Kraków i Inspektoratu ZUS - Kraków Nowa Huta wraz z koniecznymi robotami budowlanymi”, został podzielony na części: 1) Część I: Wymiana dźwigu osobowego hydraulicznego w ZUS Inspektorat Kraków Nowa Huta os. Teatralne 8 2) Część II: Wymiana 2 szt. dźwigów osobowych elektrycznych w ZUS Oddział Kraków ul. Pędzichów 27 (w trakcie prac jedno urządzenie musi być udostępnione dla pracowników i klientów) 1. Zakres robót dotyczących zaprojektowania wymiany dźwigów osobowych obejmuje: 1) wykonanie szczegółowej inwentaryzacji istniejącego stanu urządzenia oraz opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania zadania, uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i poniesienie wszystkich związanych z tym kosztów. Budynki, w których ma nastąpić wymiana dźwigów znajdują się w wykazie „Zespoły i obiekty z terenu miasta Krakowa wpisane do rejestru zabytków”: - os. Teatralne 8 - Układ urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta, A-1132, 30.12.2004, - ul. Pędzichów 27 - Układ urbanistyczny Kleparza, A-648 25.I.1984, 2) uzgodnienie dokumentacji wykonawczej dźwigu z organem właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego i poniesienie wszystkich związanych z tym kosztów oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Zakres robót dotyczących wymiany dźwigów osobowych obejmuje następujące czynności: 1) demontaż podzespołów dźwigu, które nie będą mogły być wykorzystane, ich wywiezienie i utylizacja na koszt Wykonawcy (karta odpadu zgodnie z obowiązującymi przepisami), 2) odnowienie maszynowni (dotyczy Oddziału) oraz szybów windowych wraz z ich malowaniem i wykonaniem oświetlenia, 3) montaż dźwigu wraz z oprzyrządowaniem w istniejącym szybie wewnętrznym, 4) montaż systemu komunikacji między kabiną, a służbami ratowniczymi poprzez linię telefoniczną, dostarczanie i utrzymywanie aktywnej karty SIM w zamontowanym systemie GSM przez okres trwania gwarancji (konserwacja urządzeń wykonywana będzie przez firmę, z którą Zamawiający ma podpisaną umowę – nie spowoduje to wygaśnięcia gwarancji). 5) doposażenie kabiny w moduł kontroli dostępu. 3. Zakres robót dotyczących przekazanie dźwigów Zamawiającemu i włączenie do eksploatacji obejmuje: 1) udział w badaniu zamontowanego dźwigu przeprowadzanym przez UDT, 2) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji, 3) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dźwigu, 4) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu stanowiskowej instrukcji obsługi i eksploatacji dźwigu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45313100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną